چارت سازمانی

آقای علی سیفی متولد سال 1348 عضو کانون کاردانها می باشد.

ایشان از سال 1370 با جناب آفای حسنی همکاری می نمایند و در حال حاضر مدیریت کارگاه ها و گروه مهماری پروژه ها را بر عهده دارند.

 

Mr. Ali Seifi was born in 1969,He is a member of the Technicians Committee . he has started cooperating  with Mr . Hassani since 1991 and now manages workshops and architecture group. 

آقای مهندس پورسعیدی متولد سال 1361 فارغ التحصیل رشته عمران دانشگاه ازاد اسلامی.

ایشان از سال 1382 فعالیت خود را در شرکت آغاز کرده و مدیریت کارگاه های مختلفی را برعهده داشته و در حال حاضر مدیریت امور مالی شرکت را بر عهده دارند.

Mr .Poursaeidi was born in 1982 and was graduated in Civil Engineering from Islamic Azad University.

He has started his activities since 2003 and has held various workshops management and now he is financial manager.

آقای حامد رضا اسدی متولد سال 1362 فارغ التحصیل رشته صنایع دانشگاه آزاد اسلامی.

ایشان از سال 1386 فعالیت خود را در این شرکت آغاز کرده و مستولیت کارهای اداری را بر عهده دارد.

 

Mr. Hamed Reza Asadi was born in 1983 and graduated from Islamic Azad University in industries course. He started his activities in 2007 and is responsible for doing paperwork in company.

آقای پوریا اسماعیلی متولد سال 1365 فارغ التحصیل رشته عمران دانشگاه ازاد اسلامی پرند.

ایشان از سال 1389 فعالیت خود را در کارگاه های شرکت به عنوان سرپرست آغاز کرده و در حال حاضر مدیر فنی شرکت می باشند.

Mr. Pouria Esmaili was born in 1986 and was graduated in Civil Engineering from Islamic Azad University of Parand. He has started his activities since 2010 as head of the workshops and now he is the technical director of the company.

آقای امین حسنی عضو سازمان کاردان ها و انبوه سازان مسکن تهران.

ایشان از سال 1365 فعالیت خود را در زمینه ساخت و ساز و مسکن آغاز کرده و از سال 1374 جز انبوه سازان مسکن تهران شده اند.

وی پروژه های متعددی در سطح منطقه 5 و تعدادی در منطقه  تهران 2 (بالغ بر 1200 دستگاه ) اجرا نمودند که اطلاعات مختصری از پروژه های ایشان در سایت قراردارد..

 

Mr. Amin Hassani is a member of Technicians and mass housing organization . He started his activities in the field of construction and housing since 1986 and mass housing since 1995 in Tehran. He has carried out several projects in Tehran at the regional level 5 and  2 (about 1,200 units) and a brief information of their projects is located on the site .

آقای علی اسماعیلی متولد سال 1373 فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی.

ایشان از سال 1396 فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر مدیر تدارکات شرکت می باشد.

Mr. Ali Esmaeili was born in 1994, and was graduated in Architectural Engineering from Islamic Azad University. He has started his activities since 2017 and now he is the procurement manager of the company.

لینک های مرتبط