علامه جنوبی

این پروژه 24 واحد می باشد. در تاریخ هشتم بهمن ماه شروع شده است.


گودبرداری


اجرای مهاربندهای اطراف گود


کرسی چینی


بتن ریزی دیوار حائل


دیوار برشی


بتن ریزی فونداسیون با دو پمپ همزمان


آرماتوربندی فونداسیون


جایگیری جرثقیل 7 تن جهت ستون گذاری قسمت انتهایی و آغاز به کار سیستم TOP-DOWN

لینک های مرتبط