مدیر امور اداری : آقای مهندس اسدی

آقای حامد رضا اسدی متولد سال 1362 فارغ التحصیل رشته صنایع دانشگاه آزاد اسلامی.

ایشان از سال 1386 فعالیت خود را در این شرکت آغاز کرده و مستولیت کارهای اداری را بر عهده دارد.

 

Mr. Hamed Reza Asadi was born in 1983 and graduated from Islamic Azad University in industries course. He started his activities in 2007 and is responsible for doing paperwork in company.

تصویر فرد: 

لینک های مرتبط