مدیر امور مالی : آقای مهندس پور سعیدی

آقای مهندس پورسعیدی متولد سال 1361 فارغ التحصیل رشته عمران دانشگاه ازاد اسلامی.

ایشان از سال 1382 فعالیت خود را در شرکت آغاز کرده و مدیریت کارگاه های مختلفی را برعهده داشته و در حال حاضر مدیریت امور مالی شرکت را بر عهده دارند.

Mr .Poursaeidi was born in 1982 and was graduated in Civil Engineering from Islamic Azad University.

He has started his activities since 2003 and has held various workshops management and now he is financial manager.

تصویر فرد: 

لینک های مرتبط