مدیر تدارکات: آقای مهندس علی اسماعیلی

آقای علی اسماعیلی متولد سال 1373 فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی.

ایشان از سال 1396 فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر مدیر تدارکات شرکت می باشد.

Mr. Ali Esmaeili was born in 1994, and was graduated in Architectural Engineering from Islamic Azad University. He has started his activities since 2017 and now he is the procurement manager of the company.

تصویر فرد: 

لینک های مرتبط