مهندس معمار: آقای علی سیفی

آقای علی سیفی متولد سال 1348 عضو کانون کاردانها می باشد.

ایشان از سال 1370 با جناب آفای حسنی همکاری می نمایند و در حال حاضر مدیریت کارگاه ها و گروه مهماری پروژه ها را بر عهده دارند.

 

Mr. Ali Seifi was born in 1969,He is a member of the Technicians Committee . he has started cooperating  with Mr . Hassani since 1991 and now manages workshops and architecture group. 

تصویر فرد: 

لینک های مرتبط