کوچه هشتم

 سازه ی نگهبانفونداسیون


 بتن ریزی فونداسیون


کارگاه تیرچه سازی


 دیوار حائل حیاط


کفسازی دال بتنی برای سقف حیاط


بتن ریزی دیوار برشی


 نمونه گیری آزمایشگاه بتن در محل پروژه

 


گودبرداری و رگلاژ کف گود توسط بابکت


بتن های دیوار برشی


دیوار برشی بعد از اجرای سقف (سیستم TOP-DOWN )


دیوار برشی


اجرای سقف ها و ستون ها با هسته تیرآهن و روکش آرماتور و بتن


 

لینک های مرتبط